Algemene voorwaarden

 https://www.corymer.eu (hierna « Site » genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna « Internetter » genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming Cellumer Comm. V, handelend onder de naam Corymer (hierna Corymer genoemd), gevestigd te Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden, België, BTW-nr. BE 0669.549.626.

Corymer verbindt zich ertoe de gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV)in acht te nemen. Is toegankelijk op de site http://bdma.be

Via de Site kan Corymer producten van de verschillende commerciële partners (hierna « Producten » genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna « Gebruikers » genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Corymer gezamenlijk de « Partijen » en afzonderlijk « Partij » worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan « Koper » wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.

 

1. VERKOOPSPOLITIEK

Corymer verkoopt rechtstreeks op de site goederen en diensten.

Bij “Klant” duidt Corymer elke persoon, fysisch bekwaam en meerderjarig,aan, t.t.z. die de meerderjarige leeftijd bereikt heeft en niet onderworpen is aan voogdij of curator, die onafhankelijk handelt van eender welk ondernemings- of professionele activiteit.
Rekening houdend met de verkoopspolitiek hierboven beschreven, behoudt Corymer het recht geen gevolg te geven aan bestelling die voortkomen van personen die niet beantwoorden aan de gegeven definitie van Koper of aan bestellingen die niet beantwoorden aan haar verkoopspolitiek.
De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend bepalend voor de vraag en het aanbod van de aankoopopdrachten alsook voor de betaling, de levering en eventuele retours van bestelde artikelen door de klant aan Corymer.
Bij de keuze die de klant maakt om bij Corymer goederen te kopen, aanvaardt de klant expliciet en onherroepelijk de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Corymer.
Deze verkoopsvoorwaarden hebben de overhand op alle andere algemene of specifieke condities niet expliciet aangenomen door Corymer.
Corymer behoudt zich het recht haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te veranderen. In dit geval zullen de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing dezen zijn die op de datum van bestelling van de klant in voege zullen zijn.
Deze voorwaarden gelden op de verkoop on-line op Belgisch grondgebied en aanliggende landen.
De verkoop kan in het Nederlands, Engels of Frans worden afgesloten, naar keuze van de koper.
 

2. PRODUCTEN - PRIJZEN

2.1 Producten

De door Corymer aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper per e-mail of telefoon verwittigd, vóór de levering van de bestelling. Er wordt nu reeds bepaald dat Corymer het of de niet beschikbare Product(en) mag vervangen door één of meerdere soortgelijke Product(en) die op zijn minst van gelijke waarde zijn. Indien de Koper het in de plaats gesteld Product niet wil behouden, staat het hem vrij zich het vervangen Product te doen terugbetalen, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 en 7 hieronder.

De illustrerende teksten en foto’s bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. Corymer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto’s en/of teksten.

2.2 Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro. Eventuele reducties alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in voorkomend geval toegestane promoties in de vorm van reductiebonnen uitsluitend geldig zijn voor één enkele bestelling en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn.

Corymer behoudt zich het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

Verandering in de BTW voet zal onmiddellijk in de verkoopprijs worden verrekend.

2.3 Verzendkosten

De verzendkosten van de product(en) worden automatisch toegevoegd aan de bestelling, nadat de Klant zijn leveringsadres vermeld heeft.

Verzendkosten zijn ten laste van de Klant en blijven verschuldigd ook al doet de Koper zijn rechten gelden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen.

Verzendkosten worden slechts eenmaal betaald, zelfs indien de bestelling in meerdere keren geleverd wordt.

 

3. REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

3.1 Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Corymer aldaar te koop aanbiedt.

De Gebruiker kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de Site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2 Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Mijn aankopen » te klikken.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « Mijn mand», rechtsboven in beeld,
eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door op « Terug » te klikken ; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op « Bestellen » heeft geklikt ;
de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op « Bestellen ».
De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op « bestellen » en zich vervolgens te identificeren, met zijn email adres en paswoord, dat hij in het kader hiervoor bestemd gecreëerd heeft.

De Gebruiker zal nauwkeurig een formulier, dat ter zijner beschikking is gesteld, moeten invullen. Hierop wordt de informatie vermeld die nodig is tot zijn identificatie en nl. zijn naam, voornaam, adres. Bovendien zal de Gebruiker zijn email adres opgeven en een paswoord van zijn keuze die persoonlijk en vertrouwelijk is en die hij zal nodig hebben om zich de volgende keer op de site aan te melden.

De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling en verzendkosten, de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3 Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op « Bestelling bevestigen » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Corymer, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Corymer.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Corymer.

3.4 Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Corymer verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de producten, alsook de verzendkosten, en in voorkomend geval de betalings- en portkosten, van de bestelling omvatten.

 

4. LEVERING

4.1 Termijnen

De gemiddelde leveringstermijn voor artikelen in voorraad is 48 werkuren na de validatie van uw bestelling.

Indien uw bestelling niet geleverd kan worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, dan heeft u het recht af te zien van uw aankoop.  In dat geval hoeft u enkel een e-mail te sturen om uw aankoop te annuleren naar volgend adres: info@corymer.eu.

4.2 Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden geleverd op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Corymer stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Producten of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of  bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat het eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering.

 

5. BETALING

Elke aankoop bij Corymer geplaatst, worden bij de bestelling betaald.

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen:

Met online betaling: de Koper vermeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank ;
Per OVERSCHRIJVING door gebruik te maken van volgend rekeningnummer : BIC : GKCCBEBB – IBAN : BE73 0689 3148 4660 met uitdrukkelijke vermelding van het bestelnummer.
 

In ieder geval behoudt Corymer zich het recht een bestelling of levering te weigeren in geval van :

Bestaand geschil met de Koper
Gedeeltelijke of volledige niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper
Weigering van betaling per betaalkaart van de banken
Niet-betaling of gedeeltelijke betaling
Bij niet betaling zullen er 12% intresten bijgerekend worden alsook een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 25 euro).

Alsdan kan Corymer onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

 

6. GARANTIES

De Koper dient zorgvuldig de garantiebon te bewaren voor desbetreffende producten.

6.1 Omwisseling of retourzending van de artikelen

Indien een artikel hem niet bevalt, heeft de Koper 60 dagen de tijd om het in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen zonder boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn van 60 kalenderdagen begint te tellen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling en dient verplicht nageleefd te worden.

Vooraleer een of meerdere producten retour gestuurd worden, moet de Koper met Corymer telefonisch contact opnemen op het volgend nummer: +32(0) 16 - 79 53 16 of per e-mail info@corymer.eu .

De retourartikelen worden in eenmaal teruggestuurd. Corymer behoudt zich het recht artikelen van eenzelfde bestelling te weigeren, die teruggegeven worden en opgestuurd op verschillende momenten.

Het bewijs van de post moet in ieder geval gevalideerd worden. De stempel van de post dient als bewijs.

Als bovenvermelde voorwaarden in acht genomen zijn, zal Corymer de Koper terugbetalen, binnen een termijn van 60 dagen te tellen vanaf de datum van ontvangst door Corymer van het pakje (de datum van ontvangst door Corymer geldt als notificatie aan Corymer van het recht door de Koper van zijn recht op herroeping), de bedragen door hem gestort, met uitzondering van de retourkosten van de producten die ten laste blijven van de Koper.

6.2 Uitzonderingen

Corymer zal de cosmetica artikelen noch terugnemen noch verwisselen in geval van niet conform of overdreven gebruik t.o.v. de gebruiksaanwijzing.

6.3 Wettelijke garantie

De koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. In dat geval mag de Koper de herstelling of de vervanging van het artikel eisen, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de verwaarden bepaald in de wet ( art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt hij Corymer schriftelijk, ten laatste binnen de twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, behoort het aan Corymer om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.

 

7. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door Cellumer Comm. V, verantwoordelijke van de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, het behandelen van de betalingen, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met het cliënteel, met inbegrip van de commerciële promotie van producten en diensten van Corymer en haar commerciële partners.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief ( Corymer - Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden, België) of een mail ( info@corymer.eu ) te verzenden.

7.1 Nominatieve gegevens

De inlichtingen van de nominatieve gegevens verzameld in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor het behandelen en de levering van de bestellingen alsook voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Zonder deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven betreffende de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter, is de behandeling van nominatieve informatie verkregen op de Site onderworpen aan een verklaring bij de Commissie van bescherming van het privéleven. De Gebruiker heeft recht tot toegang, wijziging, verandering en afschaffing van zijn gegevens.

De nominatieve gegevens die betrekking hebben op de Gebruiker mogen nooit met het oog op marketingdoeleinden worden meegedeeld.

De Klant heeft eveneens de mogelijkheid zulk een communicatie achteraf te weigeren, ofwel door zijn toestemming niet te geven bij het inschrijven en/of validatie van zijn bestelling, of door achteraf zijn weigering bij mail of post te betekenen, conform de paragraaf  hierboven. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

7.2 Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. Corymer gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die Corymer via de Site aanbiedt, te personaliseren.

 

8. OVERMACHT

Corymer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, inzonderheid een informatica virus, een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de Belgische rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Corymer de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Corymer de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Corymer om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

 

9. VERSCHILENDE BEDINGEN

9.1 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.2 Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.3 Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Corymer en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Corymer verbindt zich ertoe alle voorschriften in de Gedragscode van het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond) te respecteren. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

 https://www.corymer.eu (hierna « Site » genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor elke internetgebruiker (hierna « Internetter » genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming Cellumer Comm. V, handelend onder de naam Corymer (hierna Corymer genoemd), gevestigd te Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden, België, BTW-nr. BE 0669.549.626.

Corymer verbindt zich ertoe de gedragscode van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV)in acht te nemen. Is toegankelijk op de site http://bdma.be

Via de Site kan Corymer producten van de verschillende commerciële partners (hierna « Producten » genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna « Gebruikers » genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Corymer gezamenlijk de « Partijen » en afzonderlijk « Partij » worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan « Koper » wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker.

Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handelingen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de bevestiging van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voorzegde bestelling verschuldigde geldsommen.

 

1. VERKOOPSPOLITIEK

Corymer verkoopt rechtstreeks op de site goederen en diensten.

Bij “Klant” duidt Corymer elke persoon, fysisch bekwaam en meerderjarig,aan, t.t.z. die de meerderjarige leeftijd bereikt heeft en niet onderworpen is aan voogdij of curator, die onafhankelijk handelt van eender welk ondernemings- of professionele activiteit.
Rekening houdend met de verkoopspolitiek hierboven beschreven, behoudt Corymer het recht geen gevolg te geven aan bestelling die voortkomen van personen die niet beantwoorden aan de gegeven definitie van Koper of aan bestellingen die niet beantwoorden aan haar verkoopspolitiek.
De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend bepalend voor de vraag en het aanbod van de aankoopopdrachten alsook voor de betaling, de levering en eventuele retours van bestelde artikelen door de klant aan Corymer.
Bij de keuze die de klant maakt om bij Corymer goederen te kopen, aanvaardt de klant expliciet en onherroepelijk de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Corymer.
Deze verkoopsvoorwaarden hebben de overhand op alle andere algemene of specifieke condities niet expliciet aangenomen door Corymer.
Corymer behoudt zich het recht haar Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment te veranderen. In dit geval zullen de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing dezen zijn die op de datum van bestelling van de klant in voege zullen zijn.
Deze voorwaarden gelden op de verkoop on-line op Belgisch grondgebied en aanliggende landen.
De verkoop kan in het Nederlands, Engels of Frans worden afgesloten, naar keuze van de koper.
 

2. PRODUCTEN - PRIJZEN

2.1 Producten

De door Corymer aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper per e-mail of telefoon verwittigd, vóór de levering van de bestelling. Er wordt nu reeds bepaald dat Corymer het of de niet beschikbare Product(en) mag vervangen door één of meerdere soortgelijke Product(en) die op zijn minst van gelijke waarde zijn. Indien de Koper het in de plaats gesteld Product niet wil behouden, staat het hem vrij zich het vervangen Product te doen terugbetalen, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 4 en 7 hieronder.

De illustrerende teksten en foto’s bij de Producten vallen niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomst. Corymer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten in deze foto’s en/of teksten.

2.2 Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro. Eventuele reducties alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De opgegeven prijzen zijn gewaarborgd zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in voorkomend geval toegestane promoties in de vorm van reductiebonnen uitsluitend geldig zijn voor één enkele bestelling en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn.

Corymer behoudt zich het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment van de bevestiging van de bestelling, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

Verandering in de BTW voet zal onmiddellijk in de verkoopprijs worden verrekend.

2.3 Verzendkosten

De verzendkosten van de product(en) worden automatisch toegevoegd aan de bestelling, nadat de Klant zijn leveringsadres vermeld heeft.

Verzendkosten zijn ten laste van de Klant en blijven verschuldigd ook al doet de Koper zijn rechten gelden zijn bestelling geheel of gedeeltelijk terug te sturen.

Verzendkosten worden slechts eenmaal betaald, zelfs indien de bestelling in meerdere keren geleverd wordt.

 

3. REGISTRATIE EN BEVESTIGING VAN DE BESTELLING

3.1 Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die Corymer aldaar te koop aanbiedt.

De Gebruiker kan vrijelijk navigeren op de diverse pagina’s van de Site, zonder uit dien hoofde enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2 Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje « Mijn aankopen » te klikken.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen door te klikken op « Mijn mand», rechtsboven in beeld,
eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door op « Terug » te klikken ; de correctie is evenwel niet meer mogelijk eens de Gebruiker op « Bestellen » heeft geklikt ;
de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op « Bestellen ».
De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op « bestellen » en zich vervolgens te identificeren, met zijn email adres en paswoord, dat hij in het kader hiervoor bestemd gecreëerd heeft.

De Gebruiker zal nauwkeurig een formulier, dat ter zijner beschikking is gesteld, moeten invullen. Hierop wordt de informatie vermeld die nodig is tot zijn identificatie en nl. zijn naam, voornaam, adres. Bovendien zal de Gebruiker zijn email adres opgeven en een paswoord van zijn keuze die persoonlijk en vertrouwelijk is en die hij zal nodig hebben om zich de volgende keer op de site aan te melden.

De Gebruiker wordt er uitdrukkelijk van in kennis gesteld, en aanvaardt, dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling en verzendkosten, de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

3.3 Definitieve bevestiging van de bestelling

Van het moment dat de Gebruiker op « Bestelling bevestigen » klikt, wordt de bestelling definitief bevestigd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van Corymer, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Corymer.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door Corymer.

3.4 Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door Corymer verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de producten, alsook de verzendkosten, en in voorkomend geval de betalings- en portkosten, van de bestelling omvatten.

 

4. LEVERING

4.1 Termijnen

De gemiddelde leveringstermijn voor artikelen in voorraad is 48 werkuren na de validatie van uw bestelling.

Indien uw bestelling niet geleverd kan worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, dan heeft u het recht af te zien van uw aankoop.  In dat geval hoeft u enkel een e-mail te sturen om uw aankoop te annuleren naar volgend adres: info@corymer.eu.

4.2 Leveringsadres

De door de Koper bestelde Producten worden geleverd op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren.

De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Corymer stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn uitloopt door toedoen van de postdiensten of vervoermiddelen, evenmin als voor verlies van de bestelde Producten of bij staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de Koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij de postdiensten of  bij de vervoerder moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat het eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper bij de levering.

 

5. BETALING

Elke aankoop bij Corymer geplaatst, worden bij de bestelling betaald.

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen:

Met online betaling: de Koper vermeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank ;
Per OVERSCHRIJVING door gebruik te maken van volgend rekeningnummer : BIC : GKCCBEBB – IBAN : BE73 0689 3148 4660 met uitdrukkelijke vermelding van het bestelnummer.
 

In ieder geval behoudt Corymer zich het recht een bestelling of levering te weigeren in geval van :

Bestaand geschil met de Koper
Gedeeltelijke of volledige niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper
Weigering van betaling per betaalkaart van de banken
Niet-betaling of gedeeltelijke betaling
Bij niet betaling zullen er 12% intresten bijgerekend worden alsook een schadevergoeding van 10% (met een minimum van 25 euro).

Alsdan kan Corymer onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.

 

6. GARANTIES

De Koper dient zorgvuldig de garantiebon te bewaren voor desbetreffende producten.

6.1 Omwisseling of retourzending van de artikelen

Indien een artikel hem niet bevalt, heeft de Koper 60 dagen de tijd om het in de oorspronkelijke verpakking terug te sturen zonder boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn van 60 kalenderdagen begint te tellen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling en dient verplicht nageleefd te worden.

Vooraleer een of meerdere producten retour gestuurd worden, moet de Koper met Corymer telefonisch contact opnemen op het volgend nummer: +32(0) 16 - 79 53 16 of per e-mail info@corymer.eu .

De retourartikelen worden in eenmaal teruggestuurd. Corymer behoudt zich het recht artikelen van eenzelfde bestelling te weigeren, die teruggegeven worden en opgestuurd op verschillende momenten.

Het bewijs van de post moet in ieder geval gevalideerd worden. De stempel van de post dient als bewijs.

Als bovenvermelde voorwaarden in acht genomen zijn, zal Corymer de Koper terugbetalen, binnen een termijn van 60 dagen te tellen vanaf de datum van ontvangst door Corymer van het pakje (de datum van ontvangst door Corymer geldt als notificatie aan Corymer van het recht door de Koper van zijn recht op herroeping), de bedragen door hem gestort, met uitzondering van de retourkosten van de producten die ten laste blijven van de Koper.

6.2 Uitzonderingen

Corymer zal de cosmetica artikelen noch terugnemen noch verwisselen in geval van niet conform of overdreven gebruik t.o.v. de gebruiksaanwijzing.

6.3 Wettelijke garantie

De koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. In dat geval mag de Koper de herstelling of de vervanging van het artikel eisen, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de verwaarden bepaald in de wet ( art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek ). Met het oog hierop verwittigt hij Corymer schriftelijk, ten laatste binnen de twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Als het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, behoort het aan Corymer om te bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering.

 

7. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door Cellumer Comm. V, verantwoordelijke van de verwerking, heeft tot doel de aanvaarding en de behandeling van zijn bestelling, het behandelen van de betalingen, de realisatie van statistieken en testen, het globale beheer van de relaties met het cliënteel, met inbegrip van de commerciële promotie van producten en diensten van Corymer en haar commerciële partners.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief ( Corymer - Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden, België) of een mail ( info@corymer.eu ) te verzenden.

7.1 Nominatieve gegevens

De inlichtingen van de nominatieve gegevens verzameld in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, deze informatie is noodzakelijk voor het behandelen en de levering van de bestellingen alsook voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Zonder deze informatie wordt de bestelling automatisch verworpen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven betreffende de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter, is de behandeling van nominatieve informatie verkregen op de Site onderworpen aan een verklaring bij de Commissie van bescherming van het privéleven. De Gebruiker heeft recht tot toegang, wijziging, verandering en afschaffing van zijn gegevens.

De nominatieve gegevens die betrekking hebben op de Gebruiker mogen nooit met het oog op marketingdoeleinden worden meegedeeld.

De Klant heeft eveneens de mogelijkheid zulk een communicatie achteraf te weigeren, ofwel door zijn toestemming niet te geven bij het inschrijven en/of validatie van zijn bestelling, of door achteraf zijn weigering bij mail of post te betekenen, conform de paragraaf  hierboven. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

7.2 Cookies

De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de Gebruiker wordt opgeslagen. Cookies verschaffen informatie over vorige bezoeken van de Gebruiker aan de Site. Corymer gebruikt cookies alleen om de aan de Gebruiker voorgestelde dienst te personaliseren.

Het staat de Gebruiker vrij zijn computer voor cookies te blokkeren door zijn webbrowser daartoe in te stellen. In dat geval heeft de Gebruiker niet langer de mogelijkheid om de dienst die Corymer via de Site aanbiedt, te personaliseren.

 

8. OVERMACHT

Corymer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, inzonderheid een informatica virus, een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de Belgische rechtspraak gestelde maatstaven.

Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal Corymer de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft Corymer de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor Corymer om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

 

9. VERSCHILENDE BEDINGEN

9.1 Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.2 Volledigheid van de overeenkomst

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

9.3 Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Corymer en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Corymer verbindt zich ertoe alle voorschriften in de Gedragscode van het BDMV (Belgisch Direct Marketing Verbond) te respecteren. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.